Regulamin

 

REGULAMIN XVIII MISTRZOSTW POLSKI W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Legnica, 11-13 września 2019 r.

I.CEL

Celem Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym jest:

 1. sprawdzenie i podniesienie znajomości standardów postępowania medycznego, umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratowniczych,
 2. umożliwienie współzawodnictwa zespołów ratownictwa medycznego,
 3. wyłonienie Mistrza Polski w Ratownictwie Medycznym.

II.NAZWA

XVIII Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym

III. ORGANIZATOR, TERMIN I MIEJSCE MISTRZOSTW

1.Organizator:

Ul.Dworcowa 7,

59-220 Legnica

tel.: 76 819 78 30

fax:76 8763210

e-mail:  pogotowie.legnica@pertus.pl

www.pogotowie-legnica.pl

2.Termin: 11-13 września 2019

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Podmiot dokonujący zgłoszenia do Mistrzostw wypełnia zgłoszenie na formularzu dostępnym na stronie internetowej do dnia 31.07.2019

W Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym może brać udział łącznie do 40 zespołów ratownictwa medycznego (zespoły podstawowe lub specjalistyczne).

O liczbie zespołów zagranicznych decyduje Organizator. Pierwszeństwo udziału w Mistrzostwach przysługuje załogom, które w organizowanych Mistrzostwach regionalnych zakwalifikowały się do Mistrzostw Polski.

 1. Mistrzostwa trwają 3 dni.
 2. W zawodach mogą wziąć udział zespoły ratownictwa medycznego reprezentujące podmioty systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Członkowie zespołu powinni być związani umową o pracę lub cywilno – prawną od co najmniej 6 miesięcy z jednostką, którą reprezentują.
 3. Skład osobowy zespołu powinien być zgodny z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla zespołu podstawowego lub zespołu specjalistycznego.
 4. Liczba konkurencji dziennych i nocnych podczas Mistrzostw Polski wynosi max.7
 5. Kierujący ambulansem powinni zabrać ze sobą komplet dokumentów wymaganych do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.
 6. W zgłoszeniu należy wyznaczyć kierownika zespołu. W trakcie wykonywania zadań kierownictwo akcji ratowniczej może przejąć inny członek zespołu, w zależności od ustaleń kierownika zespołu.
 7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator może ograniczyć ilość ZRM z jednego podmiotu do 2 załóg.

 

V. PROGRAM MISTRZOSTW

Program Mistrzostw zostanie opublikowany na stronie internetowej na dwa tygodnie przed zawodami.

 

VI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego Organizator zapewnia w czasie trwania Mistrzostw:

 

VII. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW

 

 1. Mistrzostwa oparte są o realizację zadań praktycznych i teoretycznych.
 2. Mistrzostwa odbywają się na drogach publicznych oraz zamkniętych. Startujące zespoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
 3. W trakcie Zawodów nie wolno używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których:
 1. Na trasie zawodów mogą się znaleźć patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające przestrzeganie przepisów ruchu drogowego lub innych służb posiadających uprawnienia ustawowe do przeprowadzania kontroli.
 2. Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego grożą punkty karne, które będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych przez zespół. Uczestnik ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia powyższych zasad, z wykluczeniem całego zespołu z udziału w mistrzostwach włącznie. Punkty karne są naliczane wg taryfikatora policji (mandatów) .
 3. Każda naprawa ambulansu/sprzętu powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd/wykonanie zadania pozostałym uczestnikom.
 4. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających w trakcie rozgrywanych konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu oraz środków odurzających u uczestników. Przy badaniu zawartości alkoholu wynik musi wynosić 0,00 promila.
 5. Załoga, w składzie, której będzie nawet jeden z członków pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zostaje wykluczona z udziału w konkurencjach mistrzostw.
 6. Każdy zespół otrzymuje przed startem od organizatora numer startowy. W przypadku utraty numeru startowego organizator wyda jego duplikat.
 7. W trakcie Mistrzostw zespoły otrzymają mapki z trasami dojazdu do zadań, informację o adresie miejsca zdarzenia lub współrzędne GPS.
 8. Zespoły zgłaszają się na miejsce startu do zadania co najmniej 5 minut przed wyznaczonym czasem.
 9. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków zespołu. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizowanego zadania.
 10. W ocenie poszkodowanego (pozorant, manekin) podczas wykonywania zadania, o ile sędzia nie poda informacji o parametrach medycznych, należy przyjąć te, jakie są symulowane na manekinie lub przez pozoranta.
 11. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.
 12. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach ocen.
 13. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań praktycznych i teoretycznych oraz po odjęciu punktów karnych.
 14. W przypadku jednakowej liczby pkt. decyduje punktacja uzyskana podczas zadania nr 2 a jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia z zadania nr 4 następnie 7.
 15. Wyposażenie w  sprzęt  i materiały  medyczne  powinno  być  zgodne  z  przyjętymi  standardami  dla ambulansów S i P (za wyjątkiem respiratora i pompy infuzyjnej, które nie są wymagane) zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Polską Normą PN-EN 1789 dla pojazdów medycznych.
 16. W przypadku braku wyposażenia koniecznego do przeprowadzenia zadania, zespół nie otrzymuje punktów za tę część zadania, która wymaga użycia danego wyposażenia.
 17. Sprzęt konieczny do wykonania zadania, a wykraczający poza wymagania z punktu 18 zapewnia organizator.
 18. Zabrania się używania urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
 19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, pozostawienie lub utratę sprzętu będącego wyposażeniem karetki oraz rzeczy osobistych przez zespół w trakcie oraz po zakończeniu realizacji zadań.
 20. W miejscu zadania  (w  oznaczonym  terenie)  znajdować  się  mogą  jedynie  zespoły     biorące  udział w  mistrzostwach  i  sędziowie.  Zabrania  się  transportowania  w  ambulansach  i  uczestniczenia w zadaniach osób towarzyszących. W razie niestosowania się do zaleceń konkurencja nie zostanie zaliczona.
 21. W czasie wykonywania zadania zabrania się zespołowi korzystania z aparatów fotograficznych, kamer nasobnych, telefonów komórkowych, komputerów, radiostacji, palmtopów, kalkulatorów, a także wcześniej przygotowanych kart z algorytmami oraz dawkami i stężeniami leków.Wyjątek stanowi zespół gospodarzy, (który nie będzie punktowany) i nagrywał będzie materiał w celach promocyjnych.
 22. Dopuszcza się używanie aparatu fotograficznego/kamery przez osobę towarzysząca, dopuszczoną przez Organizatora na miejsce zadania, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony sędziów.

Osoba filmująca lub fotografująca musi znajdować się w miejscu wskazanym przez sędziego. Zarejestrowany zapis video (filmowy) lub dokumentacja fotograficzna nie będzie brana pod uwagę przy ocenie i punktacji zadania oraz nie może stanowić podstawy do odwołania się od decyzji sędziego.

 1. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.
 2. Zespoły zdyskwalifikowane nie otrzymują certyfikatu udziału w mistrzostwach.

 

VIII. KONKURENCJE / ZADANIA

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zadań szkoleniowych nie podlegających generalnej klasyfikacji.
 2. Spóźnienie na miejsce wykonywania zadania przekraczające czas 2 kolejnych zespołów startujących później powoduje dyskwalifikację spóźnionego zespołu na danym zadaniu. Jeśli spóźnienie wynika z winy Organizatora punkt ten nie ma zastosowania.
 3. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas. Na 2 minuty przed końcem zadania sędzia poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych.
 4. Czas zadania jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego „czas -start”.
 5. Czas pobytu zespołu na miejscu zadania może być krótszy od maksymalnego w przypadku:
 1. Realizacja konkurencji może być przerwana przez sędziego w każdym momencie, jeśli postępowanie zespołu stworzy sytuację niebezpieczną (dla siebie lub innych osób uczestniczących w zadaniu), w sytuacji ukończenia czasu trwania konkurencji lub w sytuacji zakończenia scenariusza.
 2. Realizacja zadania może być przerwana w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia (np. burza, wichura lub inne zdarzenie).
 3. W przypadku udziału więcej niż jednej załogi z tego samego podmiotu, załogi będą startowały jedna po drugiej

 

IX. ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

 

 1. Skład zespołu sędziowskiego ustala organizator na podstawie następujących kryteriów:
 1. Każde zadanie jest sędziowane przez zespół min. 2 sędziów.
 2. Sędziami mogą zostać lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki/pielęgniarze systemu PRM z co najmniej 3 letnim stażem pracy w systemie. Zaleca się osoby z doświadczeniem szkoleniowym.
 3. Organizator może zlecić obsługę sędziowania podmiotom zewnętrznym. Organizator Mistrzostw może również zaprosić do sędziowania instruktorów i szkoleniowców z innych jednostek systemu PRM. Zapewnia wówczas noclegi, wyżywienie, a w porozumieniu i za zgodą podstawowego pracodawcy oddelegowanie do celu sędziowania na zawodach.
 4. Sędzia nie ocenia zespołu ratownictwa medycznego zgłoszonego przez jednostkę, w której jest zatrudniony lub posiada umowę cywilno-prawną.
 5. W przypadku nie spełnienia wymogów formalnych w ust. 1 dopuszcza się możliwość odstępstwa za zgodą Zarządu Związku.

 

X. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 

 1. Na czas Mistrzostw Organizator ustala KOMISJĘ ODWOŁAWCZĄ, w skład której wchodzi sędzia główny zawodów, sędzia odwoławczy oraz 1 przedstawiciel Organizatora.
 2. Komisja działa w składzie minimum 3-osobowym i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 3. Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej do Komisji Odwoławczej do 1 godziny po zakończeniu wszystkich konkurencji zawodów i wpłaceniu wadium w wysokości 500 PLN w Biurze Zawodów. Wadium przepada, jeżeli komisja odwoławcza uzna protest za bezzasadny.

 

XI. CZYNNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

 1. Zespół ratownictwa medycznego działa zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wg zasad zapisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Podczas trwania mistrzostw:

 

XII. CZYNNOŚCI ORGANIZATORA MISTRZOSTW

Organizator określa:

 

XIII. NAGRODY

Zwycięzcom mistrzostw zostaną wręczone pamiątkowe puchary, dyplomy oraz inne nagrody.

XIV. KARY

Komisja Odwoławcza w porozumieniu z Organizatorem może zastosować za nieprzestrzeganie Regulaminu Mistrzostw, następujące kary:

 

  XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W Mistrzostwach,  w  charakterze  obserwatora,  uczestniczy  przedstawiciel  Związku  Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych organizatora w czasie trwania zawodów.
 9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.
 10. Zespoły bez numerów startowych poruszające się na terenie odbywania się mistrzostw będą usuwane przez obsługę techniczną.
 11. Mistrzostwa odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 12. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z podaniem nazwisk uczestników mogą być wykorzystane za zgodą organizatora przez środki masowego przekazu.
 13. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 14. Uczestnicy podczas Mistrzostw zobowiązani są do odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów i organizatorów. Nie wolno używać wulgarnych słów, ani zachowywać się w sposób nieetyczny.
 15. Uczestnicy w trakcie zadań, uroczystości rozpoczęcia i zakończenia Mistrzostw używają odzieży zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
 16. Nieznajomość niniejszego regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora za tłumaczenie .
 17. Organizator z sędzią głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
 18. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas XVIII Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym (foto,wideo)

ZA UDZIAŁ W XVIII MISTRZOSTWACH POLSKI W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM UCZESTNIKOM PRZYSŁUGUJĄ PUNKTY EDUKACYJNE

Skip to content