Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Podstawowe dane dotyczące działalności Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Działalnością Pogotowia Ratunkowego w Legnicy kieruje Dyrektor, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizacje jego zadań. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, a Siedzibą Pogotowia jest miasto Legnica.

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.  2018 poz. 2190 tj.), prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 2. Uchwały Nr XVIII/324/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2000 roku. w sprawie utworzenia Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,
 3. Niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Uchwałą Nr. XXXIV/1022/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r., oraz zmianą do Uchwały Nr XLI/1416/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
 4. Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym zakład jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Pogotowie działa na terenie powiatu:

Celem działania Pogotowia jest:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, w tym w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 3. Promocja zdrowia.

Do zadań Pogotowia należy:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz nocnej,świątecznej i wyjazdowej opieki zdrowotnej;
 2. Organizowanie i zabezpieczanie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego, spójnej z systemem krajowym przy wykorzystaniu kanałów ratowniczych w pasmach częstotliwości przydzielanych dla resortu zdrowia i kompatybilnej ze służbami ratowniczymi innych resortów;
 3. Prowadzenie działań ratownictwa medycznego wspólnie z innymi jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 4. Organizacja i udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu;
 5. Wykonywanie samochodowego transportu sanitarnego;
 6. Rozpoznawanie i monitorowanie występujących zagrożeń;
 7. Systematyczna obserwacja i analiza przyczyn wypadków, urazów i nagłych zachorowań, powiadamianie właściwych organów administracji i samorządu o przyczynach i wynikających wnioskach oraz sporządzanie okresowych ocen sytuacji na terenie działania i analiz wynikających z realizowanych zadań;
 8. Organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej;
 9. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek ochrony zdrowia i innych podmiotów, w tym zabezpieczanie pod względem medycznym imprez masowych;
 11. Profilaktyka i promocja zdrowia;
 12. Uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;
 13. Realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.

Pogotowie dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadań:

Pogotowie prowadzi działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

 1. Prowadzenia i organizacji szkoleń;
 2. Wykonywania usług w zakresie transportu specjalistycznego i dostawczego dla osób, którym nie przysługują świadczenia bezpłatne;
 3. Świadczenia usług warsztatowych;
 4. Wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i nieruchomości oraz taboru sanitarnego i sprzętu medycznego.

Świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego wykonywane są przy pomocy specjalistycznych zespołów tj.

Ponadto poza systemem Pogotowie posiada zespół

Skip to content