Zarządzenie Nr 21/2024
Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia: regulaminu udzielania świadczeń przez Odpłatny Transport Medyczny (OTM) Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.
§1.
1. Zgłoszenie zlecenia transportu przez osobę prywatną.


Realizacja transportu zgłoszonego przez osobę prywatną następuje:
• po zgłoszeniu telefonicznym na nr 76/819 78 30 lub pisemnym na adres: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica
pogotowie.legnica@pertus.pl


• po wpłacie zaliczki w wysokości 50% szacowanych kosztów transportu oraz po złożeniu podpisu bezpośrednio przed transportem pod oświadczeniem, że zlecający przyjmuje do wiadomości cennik usług OTM PR w Legnicy i zobowiązuje się do opłaty kosztów transportu.

Rzeczywiste rozliczenie kosztów nastąpi po zakończonej usłudze i wystawieniu faktury.


PŁATNOŚĆ
• przelewem na konto Pogotowia Ratunkowego w Legnicy:
Nr konta 98 1130 1033 0018 8112 1020 0002
• w kasie Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

 

Usługa obejmuje:
– transport z domu pacjenta do placówki medycznej,
– transporty dalekie, między placówkami medycznymi,
– transporty międzynarodowe.

 

UWAGA
Odpłatny Transport Medyczny Pogotowia Ratunkowego w Legnicy nie realizuje transportu ze szpitala do domu chorego.


2. Zgłoszenie zlecenia transportu przez podmioty lecznicze.


Zgłoszenia potrzeby realizacji transportu dokonuje zlecający świadczenie na nr telefonu:
885-801-911


Świadczeniodawca realizuje transport po odebraniu zgłoszenia, uwzględniając kolejność wpływu oraz dyspozycyjność zespołu odpłatnego Transportu Medycznego w danym czasie.
Zgodnie z obowiązującą świadczeniodawcę dokumentacją (karta  przyjęcia zgłoszenia dla zespołu transportu medycznego), niezbędnym jest podanie następujących informacji:
• dane pacjenta (imię , nazwisko),
• PESEL,
• rozpoznanie choroby (kod ICD 10),
• dane zlecającego transport,
• adres pobytu pacjenta
• miejsce docelowe transportu pacjenta (nazwa szpitala, adres, oddział, nazwisko lekarza, z którym uzgodniono transport, nr kontaktowy do lekarza, z którym uzgodniono transport,
itp.),
• konieczne do wykorzystania wyposażenie ambulansu (pompa, tlen, respirator, kardiomonitor, etc.),
• cel transportu,
• dodatkowe informacje, w tym ocena sprawności pacjenta, waga pacjenta

PŁATNOŚĆ
Realizacja transportu z jednostki służby zdrowia lub na zlecenie jednostki służby zdrowia (szpital, przychodnia, ZOL itp.) nastąpi po otrzymaniu przez zespół zlecenia transportu podpisanego przez zlecającego oraz jego przełożonego (ordynatora, kierownika itp .). Na zleceniu powinny być podane dane do wystawienia faktury. Na podstawie zlecenia transportu oraz dokumentacji wykonanego transportu Pogotowie Ratunkowe obciąża zlecającego kosztami zgodnie z Cennikiem za usługi świadczone przez Odpłatny Transport Medyczny PR w Legnicy (jak w załączniku) i wystawia fakturę.

Zlecający dokonuje płatności przelewem na konto nr:
98 1130 1033 0018 8112 1020 0002

§2.
Dodatkowe informacje dotyczące realizacji świadczeń przez OTM:
1. Świadczenia obejmują odpłatny transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego. Zespół realizuje transport w godzinach 7.00-19.00, od poniedziałku do piątku, w dni powszednie.


2. Personel zespołu Odpłatnego Transportu Medycznego:
Świadczenie opieki zdrowotnej jest realizowane przez co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu.


W przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej, niezbędnej do zrealizowania transportu medycznego, odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta, zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego, zlecający świadczenie transportu. Uwaga: w przypadku braku zapewnienia obsady lekarskiej przez zlecającego, gdy jest ona uzasadniona medycznie podczas transportu, zespół Odpłatnego Transportu Medycznego NIE BĘDZIE REALIZOWAŁ ZLECENIA.

Przypadki uzasadnione medycznie, wymagające opieki lekarskiej podczas transportu to wszystkie transporty, podczas których pacjent może wymagać czynności i zabiegów wykraczających poza zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie przez ratownika medycznego i pielęgniarkę. Czynności i zabiegi wykonywane samodzielnie przez ratownika medycznego zostały określone w Rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i
świadczeń zdrowotnych innych niż czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez
ratownika medycznego. Czynności i zabiegi wykonywane samodzielnie przez pielęgniarkę określone zostały w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.


3. W skład wyposażenia zespołu Odpłatnego Transportu Medycznego wchodzą:
1) defibrylator z opcją monitorowania, pulsoksymetrii, kardiowersji stymulacji przezskórnej;
2) pulsoksymetr;
3) urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;
4) urządzenie do pomiaru temperatury ciała;
5) zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny);
6) zestaw do alternatywnego sposobu udrożnienia dróg oddechowych;
7) pompa infuzyjna;
8) respirator transportowy;
9) ssak przenośny;
10) leki, które samodzielnie mogą podawać ratownicy medyczni i pielęgniarki.

W przypadkach uzasadnionych medycznie dodatkowe wyposażenie wymagane podczas transportu zapewnia świadczeniodawca zlecający świadczenie.
Dodatkowe wyposażenie nie może zagrażać bezpieczeństwu pacjenta i zespołu. W razie konieczności zabrania sprzętu specjalistycznego, do którego przewożenia ambulans nie jest dostosowany, zespół nie będzie realizował transportu.

§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.


Załączniki:
1. Cennik usług Odpłatnego Transportu Medycznego (OTM).

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 21/2024 Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z dnia 24 czerwca 2024 r.

§1.
Niniejszy załącznik do zarządzenia nr 21/2024 Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadza cennik usług Odpłatnego Transportu Medycznego (OTM) świadczonych przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy:


1. Płatność za Odpłatny Transport Medyczny (OTM) w składzie: kierowca-ratownik medyczny lub kierowca-pielęgniarka/pielęgniarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka/pielęgniarz wynosi 320,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania usługi + 3,80 zł. za 1 km.
2. Istnieje możliwość negocjacji cen przy transportach powyżej 200 km oraz transportach międzynarodowych.
3. Kilometry liczone są w obie strony- od miejsca rozpoczęcia wykonywania usługi do miejsca docelowego (tj. miejsca przekazania pacjenta).

Oświadczenie zleceniodawcy
Przyjmuję do wiadomości cennik usług OTM PR w Legnicy i zobowiązuję się do opłaty kosztów transportów.

Skip to content