Rada społeczna

Rada Społeczna przy Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2020 poz. 295 tj.)  jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego zakład oraz organem doradczym kierownika SP ZOZ p.n. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.
W skład Rady Społecznej wchodzą:
  • Przewodniczący – Jarosław Maroszek
  • Członek – Stefan Przygoda
  • Członek – Izabela Klisowska
  • Członek – Beata Maria Łabowicz
  • Członek – Jacek Swakoń
Kadencja Rady trwa 4 lata i kończy się z chwilą powołania nowej Rady.

 

 

 

 

Art. 48. 1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:
1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
2) doradczym kierownika.
 
2. Do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
e) (uchylona)
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
F a c e b o o k
Skip to content