Rada Społeczna przy Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2023, 991 tj.)  jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego zakład oraz organem doradczym kierownika SP ZOZ p.n. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy.
 
Na podstawie uchwały nr XXXXVII/731/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2021 roku, oraz uchwały nr LXVIII/1453/24 z dnia 21 marca 2024 roku, w skład Rady Społecznej wchodzą:
  • Przewodniczący – Mieczysław Krzywy (przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego)
  • Członek – Karol Szczepaniak (przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego)
  • Członek – Jacek Kiełb
  • Członek – Beata Maria Łabowicz
  • Członek – Rafał Plezia
Kadencja Rady trwa 4 lata i kończy się z chwilą powołania nowej Rady.

 

Art. 48. 1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:
1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
2) doradczym kierownika.
 
2. Do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
e) (uchylona)
 
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
 
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
Skip to content