Skargi i wnioski

 

Tryb składania skarg i wniosków: 

 • Skargi, pochwały i wnioski mogą być wnoszone pisemnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), faksem, ustnie do protokołu.
 • Skargi pisemne składane są w formie pisma przesłanego na adres siedziby Pogotowia Ratunkowego lub złożonego w sekretariacie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Skargi i wnioski składane są:
 • pisemnie – na adres Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica
 • poprzez platformę EPUAP : /PogotowieLegnica/SkrytkaESP,
 • pisemnie, pocztą elektroniczną -, adres email: pogotowie.legnica@pertus.pl
 • -faksem –na nr +48 76 876 32 10
 • Skargi pisemne nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy), numeru telefonu, oraz adresu skarżącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Skargi i wnioski mogą być składane w imieniu własnym, skarżącego, rodziny (z upoważnienia pacjenta) lub przedstawiciela ustawowego.
 • Odpowiedzi na skargi i wnioski nie należące do kompetencji Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, przekazywane są – nie później niż w ciągu siedmiu dni do wnoszącego skargę.
 • Jeżeli z treści skargi lub wniosku, nie można ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek, do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 

Skip to content