Transport medyczny międzyszpitalny

Zasady realizacji transportu przez Zespoły Transportu Medycznego

 

Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

 

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego.

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy tylko i wyłącznie w przypadkach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401), tj. w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;

2) niewydolność układu krążenia;

3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;

4) inne (np. drgawki).

 

Realizacja:

 

Świadczenia obejmują transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

1) niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;

2) zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego (świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego), nie zwalnia świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.).

 

Personel Zespołu Transportu Medycznego:

 

Świadczenie opieki zdrowotnej jest realizowane przez co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.3) lub ratownika medycznego.

W przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie transportu.

 

Uwaga: w przypadku braku obsady lekarskiej zapewnionej przez zlecającego, a uzasadnionym medycznie dostępem do opieki lekarskiej, zespół transportu medycznego NIE BĘDZIE REALIZOWAŁ ZLECENIA.

 

Przypadki uzasadnione medycznie, wymagające opieki lekarskiej to wszystkie czynności i zabiegi, których może wymagać pacjent podczas transportu, wybiegające poza świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu samodzielnie, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego,

 

Wyposażenie Zespołu Transportu Medycznego składa się z:

 

1) kardiomonitor w opcji defibrylatora;

2) pulsoksymetr odrębny i w opcji defibrylatora;

3) urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;

4) urządzenie do pomiaru temperatury ciała;

5) defibrylator z opcją:

a) monitorowania,

b) pulsoksymetrii,

c) kardiowersji,

d) stymulacji zewnętrznej;

6) zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny);

7) pompę infuzyjną;

8) respirator transportowy;

9) ssak przenośny.

W przypadkach uzasadnionych medycznie dodatkowe wyposażenie wymagane podczas transportu zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie.

 

Zgłoszenie: 

 

potrzebę realizacji transportu dokonuje świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, po uprzednim ustaleniu miejsca w ośrodku docelowym (wymagane będzie podanie nazwiska lekarza i nr telefonu w ośrodku docelowym), zlecający świadczenie poprzez zgłoszenie na nr telefonu

 

885 801 911

Świadczeniodawca realizujący transport po odebraniu zgłoszenia, przyjmuje i realizuje w pierwszej kolejności zgłoszenia z obszaru działania, który jest przez niego obsługiwany, z uwzględnieniem stopnia pilności wpływających zgłoszeń dotyczących transportu medycznego, wynikającego ze stanu zdrowia pacjenta.

Uwaga: w przypadku braku potwierdzenia miejsca w ośrodku docelowym, zespół transportu medycznego NIE BĘDZIE REALIZOWAŁ ZLECENIA. 

 

Obszary działania 

 

ZTM Legnica:

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica,

– Jaworskie Centrum Medyczne, ul. Szpitalna 3, 59-400 Jawor,

– Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. ul. Hoża 11 59-500 Złotoryja

ZTM Lubin:

– Miedziowe Centrum Zdrowia, MCZ Lubin, M. Skłodowskiej-Curie 54, 59-301 Lubin

– Regionalne Centrum Zdrowia, RCZ Lubin, gen. Józefa Bema 5-6, 59-300 Lubin

ZTM Głogów:

– Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o., ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów

 

UWAGA

Zespoły transportu medycznego, realizujące świadczenie przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy nie mogą być wykorzystywane do transportu sanitarnego,

 

w szczególności w przypadku:

– transportu pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej  (i z powrotem),

– transportu pacjenta do innego podmiotu na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp. (i z powrotem),

– transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 

Dokument w wersji pdf- pobierz

 

 

Jarosław Luboński

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych PR Legnica
Facebook