Informacje ogólne dotyczące szkoły ratownictwa

 1. Działalność swą Szkoła prowadzi w oparciu o pomoce  dydaktyczne i wyposażenie, będące w posiadaniu Pogotowia Ratunkowego w  Legnicy.
 2. Do zadań Szkoły należy:
  • teoretyczne i praktyczne szkolenie pracowników działalności  podstawowej Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w zakresie pomocy medycznej w  przypadkach zagrożenia życia.
  • szkolenie innych osób, nie będących pracownikami Pogotowia  Ratunkowego w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej i  przedmedycznej w przypadkach zagrożenia życia.
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa w zależności od  potrzeb.
  • prowadzenie szkoleń towarzyszących dla pracowników  Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z innych dziedzin w zależności od  potrzeb.
 3. Program i harmonogramy szkoleń opracowuje Rada Programowa  Szkoły Ratownictwa.
 4. Szkoła Ratownictwa szkoli za pomocą sprzętu dydaktycznego, a  w szczególności:
  • sprzętu do masowania pośredniego serca i sztucznej  wentylacji,
  • sprzętu do nauki intubacji dotchawiczej,
  • sprzętu do nauki zakładania wkłuć dożylnych,
  • sprzętu audiowizualnego.
 5. Szkolenie teoretyczne prowadzone będzie przez dydaktyków  właściwych dla danego kursu, ćwiczenia praktyczne zaś prowadzone będą  przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych.
 6. Po ukończeniu szkolenia wszystkich uczestników obowiązuje  egzamin teoretyczny i praktyczny.
 7. Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia wydaje dyrektor  Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na podstawie dokumentacji przedstawionej  przez kierownika Szkoły.
 8. Zajęcia dla innych osób fizycznych nie będących  pracownikami Pogotowia Ratunkowego są odpłatne, a wysokość odpłatności  ustalona będzie w oparciu o przeprowadzoną kalkulację kosztów  poniesionych przez Szkołę.
 9. Środki pochodzące z odpłatności za szkolenie innych osób  fizycznych, będą przeznaczone w całości na rozwój Szkoły Ratownictwa.
 10. Darowizny od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem  celowym, będą wykorzystane na działalność Szkoły Ratownictwa.
Skip to content