Deklaracja Dostępności

 

Wstęp:

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pogotowie-legnica.pl

Data publikacji strony internetowej: luty 2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2024

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

 

STRONA INTERNETOWA www.pogotowie-legnica.pl  SPEŁNIA WYMAGANIA W 86,35%.

Jest zatem częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– obrazy nie mają atrybutu alt,

– w nagłówku nie ma treści,

-nie ma etykiety dla formantu formularza, która mogłaby zidentyfikować jego przeznaczenie, a także brakuje tytułu alternatywnego użytku,

– przycisk używany do etykietowania kontrolki formularza ma wartość tekstową, której nie można użyć do określenia przeznaczenia kontrolki formularza,

– identyfikator tego elementu występował wcześniej na tej stronie,

– element wejściowy typu przycisk, prześlij lub zresetuj nie ma atrybutu wartości lub jest on pusty,

– link nie zawiera treści ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,

– element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety,

– nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu,

– brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć,

– pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.

 

Skróty klawiaturowe:

– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w ramach weryfikacji przeprowadzając samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych w oparciu o dostępne narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), narzędziem ARC Toolkit oraz samooceny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się:  SZYMON CZYŻEWSKI
E-mail: s.czyzewski@pogotowie-legnica.pl
Telefon: +48 76 819 78 46

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Ciągi komunikacyjne od przystanków komunikacji zbiorowej do budynku administracji Pogotowia Ratunkowego w Legnicy przy ul. Dworcowej 7 usytuowane są wzdłuż budynków przy ul. Dworcowej od ul. Pocztowej, ul. Skarbowej i ul. Libana. Z dworca kolejowego i przystanków komunikacji zbiorowej prowadzą dwa przejścia dla pieszych  – po jego obu stronach.

– w bezpośredniej okolicy budynku administracji znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, dworzec autobusowy oraz dworzec kolejowy,

– brak skomplikowanej trasy dotarcia do budynku,

– stanowiska postojowe dla samochodów, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych oznaczone zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów (parking miejski.)

 

Pozostałe obiekty w oddziałach Pogotowia Ratunkowego w Legnicy (Lubin, Polkowice, Głogów, Chojnów, Jawor, Złotoryja) nie są przeznaczone do załatwiania spraw przez petentów.

 

Strefa wejścia: 

Do budynku prowadzi jedno wejście od frontu. Celem wejścia do budynku należy pokonać kilka schodów. W ich lewej części utworzony jest stalowy podjazd dla osób niepełnosprawnych. W części parterowej oraz na pierwszym piętrze prowadzone są działalności usługowe przez prywatne podmioty.  Administracja znajduje się na III i IV piętrze, natomiast szkoła ratownictwa na piętrach II i III. Budynek nie jest architektonicznie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak jest miejsca do odpoczynku.

Przy wejściu po stronie lewej w holu umieszczona jest tablica informacyjna z danymi organizacyjnymi Pogotowia Ratunkowego  w Legnicy. W niedalekiej przyszłości planuje się umieszczenie informacji o komórkach organizacyjnych znajdujących się na poszczególnych piętrach.

Z innych niedogodności występujących dla osób niepełnosprawnych:

– brak ogólnego planu budynku,

– brak planów tyflograficznych,

– brak pętli indukcyjnych.

 

Komunikacja pionowa budynku: 

– schody zaopatrzone są w poręcze jednostronne,

– schody drewniane pokryte wykładziną typu tarkett,

– oświetlenie naturalne (okna) i sztuczne (elektryczne),

– w budynku nie ma windy,

 

Punkt obsługi klienta:  

– w części parterowej po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania.

 

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne:

– brak dostępnych pomieszczeń i urządzeń dla interesantów.

 

Pomieszczenie do opieki nad dziećmi:

– brak.

 

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

– brak (planowane w przyszłości).

 

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym:

– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Skip to content