Dokumentacja medyczna

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, przetwarza i gromadzi dokumentację medyczną wytworzoną w systemie SWD PRM oraz poza nim. Dokumentacja ta, jest zgodna i prowadzona z wymogami zawartymi w następujących aktach prawnych:

 
– Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2022, 1304),
– Ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2022 poz. 1720 tj.),
– Ustawie z dnia 6 listopada 2008  roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2022, 1876 tj.),
– Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994  roku o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz. U. 2022, 2123 tj.),
– Ustawie z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2022, 1681 tj.),
– Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. 2021, 1421),
– Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2020, 1947 tj.),
– Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. nr 1961 nr 39 poz. 202).
 
 
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
 
Kto może uzyskać dokumentację medyczną?
  1. Dokumentację udostępnia się pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie do tego upoważnionej (art. 26 ust. 1, 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  2. Dokumentacja udostępniana jest na wniosek Sądu, Prokuratury, Policji, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia (w zakresie art. 24b ust. 2 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).
 
Czy za udostępnienie dokumentacji się płaci?
Nie. Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy. W przypadku udostępniania po raz kolejny – pobierana jest opłata (art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 
Przez jaki czas przechowywana jest dokumentacja medyczna?
– Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została utworzona,
– W przypadku dzieci, do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
– Wyjątek stanowi dokumentacja medyczna, dotycząca zgonu pacjenta, na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – w tym przypadku okres przechowywania wynosi 30 lat.
Przed upływem tego okresu podaje się do publicznej wiadomości, że dokumentacja ta, może po tym okresie zostać wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta (art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) na jego wniosek.
W przypadku nie odebrania dokumentacji, po upływie tego okresu – jest ona niszczona.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: statystyka@pogotowie-legnica.pl

 
 

Wzór wniosków:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej DO POBRANIA

Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej DO POBRANIA

Oświadczenie o upoważnieniu do informowania o stanie zdrowia pacjenta DO POBRANIA

 
 
 
F a c e b o o k
Skip to content