Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, przetwarza i gromadzi dokumentację medyczną wytworzoną w systemie SWD PRM oraz poza nim. Dokumentacja ta, jest zgodna i prowadzona z wymogami zawartymi w następujących aktach prawnych:

 
– Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2022, 1304 tj.),
– Ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2023 poz. 1541 tj.),
– Ustawie z dnia 6 listopada 2008  roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2023, 1545 tj.),
– Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994  roku o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz. U. 2022, 2123 tj.),
– Ustawie z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2023, 1378 tj.),
– Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  6 grudnia 2023 roku w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. 2023, 2733),
– Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2023, 887 tj.),
– Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. nr 1961 nr 39 poz. 202).
 
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 
Kto może uzyskać dokumentację medyczną?
  1. Dokumentację udostępnia się pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie do tego upoważnionej (art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  2. Dokumentacja udostępniana jest na wniosek Sądu, Prokuratury, Policji, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia (w zakresie art. 24b ust. 2 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).
 
Czy za udostępnienie dokumentacji się płaci?
Nie. Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy. W przypadku udostępniania po raz kolejny – pobierana jest opłata (art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie kolejnej kopii dokumentacji medycznej wynosi:
– za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002,
– za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
– za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004
– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 
Przez jaki czas przechowywana jest dokumentacja medyczna?
– Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została utworzona,
– W przypadku dzieci, do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
– Wyjątek stanowi dokumentacja medyczna, dotycząca zgonu pacjenta, na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – w tym przypadku okres przechowywania wynosi 30 lat.
Przed upływem tego okresu podaje się do publicznej wiadomości, że dokumentacja ta, może po tym okresie zostać wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta (art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) na jego wniosek.
W przypadku nie odebrania dokumentacji, po upływie tego okresu – jest ona niszczona.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: statystyka@pogotowie-legnica.pl

 
 

Wzór wniosków:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:  DO POBRANIA

Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej:  DO POBRANIA

Oświadczenie o upoważnieniu do informowania o stanie zdrowia pacjenta:  DO POBRANIA

 
 
 
Skip to content