TRANSPORT COVID

NFZ przedstawia krótki przewodnik po dostępnych rodzajach transportu:

 

Podejmując decyzję dotyczącą rodzaju transportu, należy pamiętać o pacjentach wymagających transportu, zarówno ze wskazań niezwiązanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jak i wykazujących objawy choroby COVID-19.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wzrastającą lawinowo liczbą osób wykazujących objawy zakażenia oraz zakażonych wirusem SARS-CoV-2, które wymagają przetransportowania do szpitala, izolatorium lub do miejsca pobytu/zamieszkania, Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina o spoczywającym na Świadczeniodawcach, zarówno udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jak i udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż zespoły transportowe COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium. Zasady uruchamiania transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są w załączniku poniżej.

Zespoły te NIE MOGĄ być wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku konieczności transportu pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.), transport pomiędzy szpitalami włączonymi do systemu zabezpieczenia COVID-19 powinien być zrealizowany przez zespół transportu medycznego.

W sytuacjach tego wymagających możliwe jest również wykorzystanie LPR.

W przypadku konieczności przetransportowania pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w zależności od miejsca jego pobytu oraz celu transportu, powinien on zostać zrealizowany przy wykorzystaniu:

1)         Transportu w POZ

–          miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta – szpital

2)         Transportu sanitarnego w leczeniu szpitalnym:

–          szpital – miejsce zamieszkania/pobytu pacjenta,

–          szpital – szpital (z wyłączeniem wskazań dla ZTM)

3)         Zespołu transportu medycznego (ZTM)

–          szpital – szpital

(w przypadku konieczności transportu pacjenta podejrzanego o zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego).

Pacjenci wymagający transportu, a niezakażeni wirusem SARS-CoV-2, transportowani są na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem środków ostrożności i poszanowaniem zasad bezpieczeństwa.

Joanna Mierzwińska
Rzecznik Prasowy

 
Źródło: https://nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;56582&des=1;2

 

 

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

  

1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są przeznaczone do transportu osoby  z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 lub osoby u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana  w oddziale zakaźnym lub obserwacyjno-zakaźnym, bądź też oddziale wyznaczonym przez wojewodę do zaopatrywania ww. przypadków.

2. Podmioty lecznicze, w ramach których mają funkcjonować zespoły transportu sanitarnego, zobowiązane są do przekazania numerów telefonów do właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.

3. Zespoły transportu sanitarnego dysponowane są przez głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.

4. Uprawnionymi do zgłoszenia transportu osób z podejrzeniem zakażenia/zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są:

–        właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,

–        właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,

–        Lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,

–        Lekarz dyżurny SOR lub IP podmiotu w ramach którego nie funkcjonuje oddział zakaźny lub oddział obserwacyjno-zakaźny.

5. Osoby, wymienione pkt. 4, zgłaszają potrzebę zorganizowania takiego transportu bezpośrednio do głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej (TEL. 71 365 17 46)

F a c e b o o k
Skip to content