PRZEWODNIK PO RODZAJACH TRANSPORTU

RODZAJE TRANSPORTU:

 1. ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO [*]

 2. Transport sanitarny w leczeniu szpitalnym

 3. Transport COVIDOWY *

 4. Transport „lotniczy” *

 5. Transport w POZ *

 6. Transport osób dializowanych

Ad. 1. ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO (ZTM)

ZTM realizuje świadczenia w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;

2) niewydolność układu krążenia;

3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;

4) inne (np. drgawki).

 

ZTM realizuje świadczenia w stanach chorobowych wymienionych w pkt 1-4, co nie wyklucza transportu pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzeniem choroby zakaźnej, w tym w związku
z wirusem SARS-CoV-2.

Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

1) niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;

2) zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

 

 • Zlecający transport – Świadczeniodawca, u którego aktualnie hospitalizowany jest pacjent

 • W przypadkach uzasadnionych medycznie obowiązek zapewnienia opieki lekarskiej podczas transportu spoczywa na podmiocie zlecającym transport.

Ad. 2. TRANSPORT SANITARNY W LECZENIU SZPITALNYM

Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji
i hospitalizacji planowej
, powinien zapewniać pacjentowi dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania oraz
w przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej
z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

Transport taki jest realizowany w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

 

Transport ten może być wykorzystywany m.in. do transportu pacjentów do izolatorium lub izolacji domowej, jeżeli istnieją wskazania do transportu.

Stanowi on również wsparcie dla zespołów transportu medycznego (ZTM) w przypadkach konieczności realizacji pilnego transportu pacjenta.

 • Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

Ad. 3          TRANSPORT COVIDOWY

Zespoły transportu sanitarnego, są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium.

 

Zespoły transportowe COVID-19 NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

 • Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na transport osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są:

 • Lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,

 • Lekarz dyżurny szpitala I poziomu zabezpieczenia COVID-19,

 • Lekarz dyżurny szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19,

 • Lekarz dyżurny szpitala III poziomu zabezpieczenia COVID-19,

 • Lekarz dyżurny szpitala IV poziomu zabezpieczenia COVID-19

 • lekarz zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

 • właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,

 • właściwy miejscowo Wojewódki Inspektor Sanitarny

 

Ad. 4  TRANSPORT „LOTNICZY” – LPR

Do zadań lotniczego zespołu transportu sanitarnego należy wykonywanie transportu sanitarnego, w tym transportu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, tj. w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

 • Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Do wezwania LPR uprawniony jest również dyspozytor medyczny.

 • LPR wspiera również interwencyjne transporty mobilnego zespołu ECMO.

 

Ad. 5. TRANSPORT W POZ

 1. Transport sanitarny w POZ

Transport sanitarny w POZ obejmuje:

1)    przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;

2)    przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;

3)    przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;

4)    przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;

5)    przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Transport sanitarny w POZ, w zależności od wskazań medycznych, może realizować również świadczenia dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w zakresie pkt 1-5.

 • Lekarzem kwalifikującym pacjenta do realizacji przewozu oraz wydającym skierowanie na przewóz jest lekarz POZ.

 • Wydając skierowanie na przewóz, lekarz POZ wskazuje pacjentowi jednocześnie realizatora przewozu.

 • Świadczenia transportu sanitarnego w POZ dostępne są od poniedziałku do piątku,
  w godz. od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Transport sanitarny „daleki” w POZ

Świadczenia transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ obejmują:

1)    przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, w przypadku, gdy z przyczyn losowych pacjent korzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w chwili uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania;

2)    przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, w przypadku gdy z przyczyn losowych, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a wypis ze szpitala następuje przed zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju oraz, gdy nie istnieją medyczne przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego POZ;

3)    przewozy w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do najbliższego, właściwego
ze względu na zakres udzielanych świadczeń, świadczeniodawcy specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca winien pozostawać pod stałą opieką danego świadczeniodawcy i odległość między miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy, a tym świadczeniodawcą przekracza łącznie tam i z powrotem 120 km;

4)    przewozy w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy wskazanego skierowaniem na transport sanitarny i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca winien korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie przez niektórych świadczeniodawców we właściwym zakresie świadczeń, a miejsce udzielania świadczeń znajduje się w odległości przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km, zaś ogólny stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do świadczeniodawcy;

 • Świadczenia „transportu dalekiego w POZ” są udzielane świadczeniobiorcy na podstawie zlecenia przewozu wydanego przez lekarza POZ, po akceptacji wniosku o jego realizację w ramach umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ, dokonanej przez dyrektora Oddziału Funduszu.

Ad. 6 TRANSPORT OSÓB DIALIZOWANYCH

Za transport osoby dializowanej:

 • do stacji dializ przed hemodializą;

 • po zabiegu do domu lub do miejsca pobytu

odpowiada ośrodek, w którym wykonywana jest hemodializa.

 

 • Transport wliczony jest w koszt dializy, bez względu na stan pacjenta.

 • W przypadku konieczności transportu na dializę (i z powrotem) osoby dializowanej zakażonej wirusem SARS-CoV-2, za transport odpowiada ośrodek, w którym wykonywana jest hemodializa.

 • Osoby zdrowe i zakażone wirusem SARS-CoV-2 muszą być transportowane w ramach osobnych przewozów, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

PRZYPOMNIENIE:

 • Transport pacjenta odbywa się jednym ze wskazanych wyżej rodzajów transportu, gwarantującym najkrótszy czas transportu pacjenta, z uwzględnieniem wskazań medycznych oraz ciągłości udzielania świadczeń.

 • Po realizacji transportu pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2 środek transportu,

  bez zbędnej zwłoki, powinien zostać poddany dekontaminacji, z poszanowaniem zasad określonych przepisami i zgodnie z wytycznymi GIS.

[*] Dane kontaktowe do podmiotów realizujących określony rodzaj transportu dostępne są na stronie internetowej właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/narodowy-fundusz-zdrowia-przedstawia-krotki-przewodnik-po-dostepnych-rodzajach-transportu,7846.html

 

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego

(zespołu transportowego COVID-19),

wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,

finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 
AKTUALIZACJA Z DNIA 19 stycznia 2022.
 
 

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu
transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19 (obowiązują od 24 stycznia 2022 roku)

 

 1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium.

 2. Podmioty lecznicze, w ramach których funkcjonują zespoły transportu sanitarnego, zobowiązane są do przekazania numerów telefonów do właściwego miejscowo dyspozytora transportu sanitarnego COVID-19, którego stanowisko utworzone zostało przez właściwego wojewodę, zwanego dalej „dyspozytorem”

 3. Zespoły transportu sanitarnego dysponowane są przez dyspozytora. Informacje o potrzebie zadysponowania takiego zespołu przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu : 609 129 430

 4. Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na transport osób zakażonych wirusem  SARS-CoV-2 są: 

  • lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,

  • lekarz dyżurny szpitala I poziomu zabezpieczenia COVID-19,

  • lekarz dyżurny szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19,

  • lekarz zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,

  • właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,

  • właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,

  • konsultanci i lekarze z Centrum Kontaktu DOM (infolinia Domowej Opieki Medycznej),

  • wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego.

 5. Osoby wymienione pkt. 4, zgłaszają potrzebę zorganizowania transportu sanitarnego bezpośrednio do dyspozytora, który koordynuje i kwalifikuje zgłoszenia do realizacji transportu sanitarnego COVID-19.

 6. Dyspozytor dysponuje zespół transportu sanitarnego spośród zespołów wpisanych do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 7. Dyspozytor po zakwalifikowaniu zgłoszenia do realizacji może wystąpić do wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, który posiada uprawnienia do rezerwacji łóżek dla pacjentów COVID przewożonych transportem sanitarnym COVID-19, o wsparcie w ustaleniu miejsca transportu pacjenta i dokonanie rezerwacji łóżka w szpitalu zlokalizowanym na terenie właściwego mu województwa, z wykorzystaniem aplikacji mz.gov.pl – moduł Ewidencja Łóżek COVID (ELC) oraz w przypadku konieczności organizacji miejsca szpitalnego dla pacjenta COVID na terenie innego województwa.

 8. Szpital, który samodzielnie, bez udziału dyspozytora, dokona rezerwacji łóżka w innym szpitalu, przekazuje dyspozytorowi, razem ze zgłoszeniem zapotrzebowania na transport sanitarny COVID-19 osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2, informację o rezerwacji łóżka w szpitalu wraz z podaniem numeru rezerwacji, który jest automatycznie generowany z chwilą złożenia rezerwacji w aplikacji mz.gov.pl moduł ELC (Nr rezerwacji identyfikuje: id_szpital /datę rezerwacji/ nr kolejny rezerwacji).

WAŻNE!

 1. Zespoły transportowe COVID-19 NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

 2. W przypadku konieczności przetransportowania pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w zależności od miejsca jego pobytu oraz celu transportu, powinien on zostać zrealizowany przy wykorzystaniu:

  • Transportu w POZ :

   miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta › szpital

  • Transportu sanitarnego w leczeniu szpitalnym:

   szpital › miejsce zamieszkania/pobytu pacjenta,

   szpital › szpital (z wyłączeniem wskazań dla ZTM)

  • Zespołu transportu medycznego (ZTM):

   szpital › szpital.

 3. W przypadku konieczności transportu pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290, z późn. zm.), transport pomiędzy szpitalami włączonymi do systemu zabezpieczenia COVID-19 powinien być zrealizowany przez zespół transportu medycznego.

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

 

 

Skip to content