Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz realnym zagrożeniem bezpieczeństwa uczestników szkoleń, informujemy, że wszelkie szkolenia i seminaria przewidziane w tegorocznym harmonogramie zostają wstrzymane do odwołania.

W przypadku wznowienia platformy edukacyjnej osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w szkoleniach zostaną powiadomione o tym drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Formularz zgłoszeniowy – Kurs Pierwszej Pomocy

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*)

  Imię i nazwisko:*
  Adres e-mail:*
  Nazwa jednostki lub zakładu (opcjonalnie: Imię i nazwisko):*
  Liczba szkolących się osób:*
  Proponowany termin szkolenia:*
  Dodatkowe uwagi:

   

  Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa akceptujesz poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

   

  Informacja o zbieraniu danych osobowych
  dla uczestników Szkoły Ratownictwa

   

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica;

  2. Z inspektorem ochrony danych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pogotowie-legnica.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • szkolenia pracowników działalności podstawowej Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oraz innych osób nie będących pracownikami Pogotowia Ratunkowego w zakresie pomocy medycznej i przedmedycznej w przypadkach zagrożenia życia, oraz innych dziedzin w zależności od potrzeb, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  • Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  4. Dane osobowe zbieramy od osoby zgłaszającej, której dane dotyczą za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie https://www.pogotowie-legnica.pl.

  5. Administrator danych jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkolenia, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji mogą obejmować m.in. nazwisko i imię (imiona), datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, stanowisko pracy, wykształcenie, warunki i charakter pracy, staż pracy, rodzaj umowy o zatrudnienie, rodzaj zawodu

  6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, uprawnione na mocy ustaw organy i instytucje;

  7. Pani/Pana dane mogę być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia a także z terminem określonym zarządzeniem Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt. Dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

  10. Posiada Pani/Pan prawo:

   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   • do ograniczenia przetwarzania danych;
   • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

  W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania. 

  11. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji szkoleniowej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy przeprowadzenia szkolenia oferowanego przez Szkołę Ratownictwa. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia faktury.

  12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  F a c e b o o k
  Skip to content