Kontakt

Informacja o zbieraniu danych osobowych dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica;
2) Z inspektorem ochrony danych w Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pogotowie-legnica.pl ,lub pisemnie na adres siedziby administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: - dokonania odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO; - obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4) Dane osobowe zbieramy od osoby nawiązującej kontakt za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie https://pogotowie-legnica.pl/kontakt/.
5) Administrator danych będzie przetwarzał dane zawarte w formularzu kontaktowym mogące obejmować m.in. nazwisko i imię, adres e-mail i inne wpisane w treści wiadomości.
6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, uprawnione na mocy ustaw organy i instytucje;
7) Pani/Pana dane mogę być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu dokonania odpowiedzi a także z terminem określonym zarządzeniem Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt. Dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
10) Posiada Pani/Pan prawo: - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; - do sprostowania (poprawiania) swoich danych; - do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; - do ograniczenia przetwarzania danych; - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.
11) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do nawiązania kontaktu. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi nawiązaniu kontaktu.
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Facebook